Regulamin płatności SMS na GRY-ONLINE

Informacja

Obsługą płatności SMS zajmuje się justpay należący do firmy Digital Virgo S.A. Z numerów premium 77464 oraz 7936 korzysta wiele podmiotów niezwiązanych z Webedia Polska SA. W przypadku reklamacji innych usług niż zakup poradników lub abonamentów na www.gry-online.pl oraz poradniki.gracza.pl, prosimy o kontakt z firmami, które były sprzedawcą danej usługi. W przypadku braku pewności kto jest podmiotem, na rzecz którego wysłany został SMS, prosimy o kontakt z justpay. Webedia Polska SA korzysta z numerów premium 77464 oraz 7936 wyłącznie do sprzedaży własnych poradników oraz Abonamentów Premium. Nie wysyłamy ofert reklamowych za pomocą smsów, nie organizujemy konkursów, ani nie sprzedajemy gier ani innych usług poza wymienionymi w regulaminie.

§ 1. Postanowienia ogólne:

Dostawcą usługi SMS jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul.Królewska 16, ,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253675, kapitał zakładowy 500 000 zł – opłacony w całości, telefon: 22 312 18 52 email [email protected], przy czym usługa realizowana jest na potrzeby innych podmiotów, które są współorganizatorami Serwisu. Porozumiewanie się z Użytkownikiem będzie następowało w drodze mailowej, przy czym kontakt powinien dotyczyć wyłącznie nie otrzymania wiadomości SMS z kodem. Pozostałe reklamacje należy zgłaszać zgodnie z procedurą opisaną w par.3 ust.2.

1. W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od klientów wiadomości SMS z określonymi kodami odpowiadającymi usługom oferowanym przez Współorganizatorów.

2. Czas trwania Serwisu jest nieokreślony.

3. Serwis dostępny jest dla klientów na terenie całego kraju.

4. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, która uprawniona jest do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (T-Mobile, Heyah, Tak Tak, Plus, Simplus, Sami Swoi, 36.6, Orange, Orange Music, Orange POP, Nowe Orange Go, Play, mBank mobile, myAvon, MNI, Mobilking, Carrefour Mova, ASTER Sp. z o.o, Cyfrowy Polsat, Netia, tuBiedronka, GaduAIR.).

§ 2. Główne zasady Serwisu

1. Korzystać z Serwisu może osoba, która wyśle w okresie funkcjonowania Serwisu SMSa o treści GOL pod numer Premium 77464 (przy usłudze pobrania poradnika do gry w formacie e-pub lub PDF) lub 7936 (przy usłudze zakupu abonamentu dostępowego na okres 7 dni) z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest uprawniona (opłata za wysłanie SMSa 8,61 zł dla numeru 77464 i 11,07 zł dla numeru 7936 we wszystkich sieciach telefonii komórkowej). Podane ceny zawierają podatek VAT. By włączyć daną usługę wystarczy wysłanie jednego, poprawnego SMSa – zatem podane wyżej ceny są cenami całkowitymi za daną usługę.

2. W odpowiedzi system będzie wysyłał do 15 minut (ale zwykle w ciągu kilku sekund) kod dostępowy upoważniający do skorzystania z usługi odpowiadającej przysłanej przez użytkownika komendzie. Każdy kod dostępowy będzie wykorzystywany w usłudze tylko jeden raz. Otrzymanie kodu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Głównym Serwisu GOL.

3. Kody dostępowe do usługi będą 6-cio znakowe zawierające małe litery alfabetu łacińskiego i cyfry.

4. Kod dostępowy ważny jest przez 90 dni od daty zamówienia przez użytkownika.

5. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu dostępowego. W przypadku błędnie wpisanej treści SMS, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

6. Użytkownik może przerwać korzystanie z usługi i wznowić je w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia kodu pod warunkiem, że w momencie wprowadzenia kodu był zalogowany na Serwisie GRY-ONLINE

7. Korzystanie przez użytkownika z materiałów i treści udostępnionych w ramach serwisu SMS odbywa się w oparciu o Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE lub w oparciu o inne zasady licencyjne wskazane w stosownych hiperłączach

8. Użytkownik wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po wysłaniu SMSa, co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy

9. Numer telefonicznej infolinii dla klientów Webedia Polska SA 12 626 12 50

10. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, korzystającą z Serwisu, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało wysłane zgłoszenie.

2. Reklamacje działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: [email protected].

Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, według kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

3. Wysyłając zgłoszenie do Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Głównego oraz Przepisów szczególnych Serwisu GOL, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności Organizatora za dostarczenie usługi bez wad.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 25 maja 2018 roku