Regulamin dla firm korzystających z usługi Growa Porównywarka Cenowa (GPC)

Postanowienia opisane w Regulaminie określają zakres i zasady korzystania z Usługi Growa Porównywarka Cenowa (GPC) przez Klienta.

Definicje

 • GRY-Online – GRY-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294732;
 • Usługa GPC – możliwość prezentacji, promocji i reklamy oferty handlowej Klienta w serwisach internetowych należących do GRY-Online na warunkach niniejszego Regulaminu;
 • Klient – Przedsiębiorca zlecający GRY-Online świadczenie Usługi GPC poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych GRY-Online oraz udostępnienie swojej oferty handlowej w Panelu Administracyjnym;
 • Sklep Internetowy - Klient wraz ze swoją ofertą handlową, korzystający z sieci Internet do przedstawiania oferty oraz zawierania transakcji;
 • Informacje handlowe/Oferta handlowa – informacje zawierające zestawienie oferowanych przez Klienta produktów przekazywana za pośrednictwem Pliku danych;
 • Plik danych – plik w formacie określonym w odrębnej instrukcji pozwalający pozyskać od Klienta informację handlową i przedstawić ją w ramach Usługi GPC;
 • Panel Administracyjny - aplikacja internetowa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się na stronach internetowych GRY-Online przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie informacją handlową oraz dostęp do raportów generowanych w ramach Usługi GPC;
 • Użytkownik – pojedynczy użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający ze stron internetowych należących do GRY-Online
 • Przekierowanie - jednorazowe kliknięcie przez użytkownika Usługi GPC na link przekierowujący do Sklepu Internetowego;
 • Konto Klienta – dostępny w ramach Panelu Administracyjnym moduł prezentujący saldo rozliczeń płatności Klienta z tytułu świadczonej Usługi;
 • Integracja – udostępnienie GRY-OnLine poprawnego Pliku danych przez Klienta;

Zamawianie i świadczenie Usługi

 • Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych GRY-Online oznacza złożenie zamówienia na Usługę GPC, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części umowy Stron. Po zakończeniu rejestracji GRY-Online skontaktuje się z Klientem celem dokończenia formalności oraz przygotowania umowy na usługę GPC. Klient zobowiązuje się do odesłania podpisanej umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania. GRY-Online zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

Prawa i obowiązki stron

W ramach Współpracy strony posiadają prawa:

 • GRY-OnLine ma prawo dokonać przerw w działaniu usługi GPC:
  • w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych
  • w celu rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania;
 • GRY-OnLine ma prawo odmówić prezentowania w Usłudze GPC jakichkolwiek treści lub przekierowań, przy których istnieje podejrzenie, iż mogą naruszyć prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym religijne oraz prawa osób trzecich;
 • GRY-OnLine ma prawo prezentować Klienta i jego ofertę na stronach GRY-OnLine w ramach usługi GPC z wyłączniem produktów w ofercie handlowej, których nie można jednoznacznie zidentyfikować;
 • Klient ma prawo korzystac korzystać z Usługi GPC wedle z Ogólnymi Warunkami Współpracy oraz postanowieniami konkretnej umowy, zawartej pomiędzy GRY-OnLine a Klientem;
 • Klient ma prawo do otrzymania od Gry-OnLine niezbędnych porad i informacji w obrębie integracji i współpracy w ramach usługi GPC;
 • Klient ma prawo prezentować i promować swoją ofertę w ramach usługi GPC;
 • Klient ma prawo zarządzać swoją ofertą dzięki użyciu Panelu Administracyjnego.

W ramach Współpracy strony zobowiązują się:

 • GRY-OnLine oraz Klient zobowiązują się do nie przekazywania treści dotyczących warunków współpracy, w tym przed wszystkim technologicznych, technicznych zasad i szczegółów działania usługi GPC stronom trzecim;
 • GRY-OnLine zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem Usługi GPC oraz ewentualną treścią konkretnej umowy zawartej z Klientem w celu zapewnienia mechanizmów umożliwiających wykonanie zobowiązań umownych;
 • GRY-OnLine zobowiązuje się do prezentacji oferty handlowej Klienta na stronach GRY-Online, w szczególności prezentacji konkretnych produktów Klienta na stronach, których treść jest tematycznie powiązana z danym produktem. Opisane zobowiązanie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy saldo na Koncie Klienta jest dodatnie;
 • GRY-OnLine zobowiązuje się do aktualizacji informacji o ofercie handlowej Klienta, w szczególności informacji na temat cen oferowanych produktów. Automatyczna aktualizacja będzie przeprowadzana z częstotliwością co 4 godziny;
 • GRY-OnLine zobowiązuje się do udostępnienia w ramach Panelu Administracyjnego raportów zawierających informacje na temat zainteresowania produktami Klienta przez internautów korzystających z usługi GPC;
 • Klient zobowiązuje się do uzupełnienia formularza rejestracyjnego Usługi GPC prawdziwymi i aktualnymi danymi dotyczącymi jego przedsiębiorstwa, w tym szczególnie: nazwę firmy, dane adresowe firmy, adres witryny, adres email, numer identyfikacji podatkowej, numeru REGON;
 • Klient zobowiązuje się do prezentowania w swoim Sklepie Internetowym aktualnych informacji na temat sprzedawacy zawierających co najmniej nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail;
 • Klient zobowiązuje się realizować zobowiązania wobec użytkowników Usługi GPC zgodnie z ofertą przedstawioną w Sklepie Internetowym i nie będącą w sprzeczności z polskim prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika, a zainicjowanego przez Przekierowanie;
 • Klient zobowiązuje się udzielić Gry-OnLine wszelkich informacji koniecznych do zintegrowania Sklepu Internetowego z usługą GPC oraz udostępnić Gry-OnLine plik danych zawierający opis towarów, informacji na temat ich aktualnej ceny i linków prowadzących do Stron zakupowych publikowanych w Sklepie Internetowym. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji handlowej oraz jej zgodność z ofertą umieszczoną w jego sklepie;
 • Klient zobowiązuje się nie wykonywać zmian w identyfikatorach produktów wprowadzonych do Sklepu Internetowego.

Prawa Autorskie, Ochrona danych.

 • Klient oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania znaków towarowych służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego, oraz że wykorzystanie ich do realizacji Umowy nie narusza praw osób trzecich.
 • Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez GRY-Online znaków towarowych, o których mowa w poprzednim punkcie, w celu prezentacji Sklepu Internetowego i jego oferty w ramach Usługi GPC.
 • Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do GRY-Online przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Klienta materiałów i znaków towarowych przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 • GRY-Online ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o takim fakcie Sprzedawcę i pozostawienia mu decyzji w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy.
 • Klient zobowiązuje się do przestrzegania, w trakcie współpracy ze GRY-Online, przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Warunki Finansowe

 • GRY-Online nie pobiera opłat abonamentowych za prezentację oferty oraz integrację Sklepu Internetowego z Usługą GPC
 • GRY-Online pobiera opłaty zależne od ilości przekierowań, generowanych za pośrednictwem Usługi GPC. Opłata pobierana jest za każde zrealizowane za pośrednictwem usługi GPC przekierowanie do Sklepu Internetowego Klienta z zastrzeżeniem następnego punktu.
 • Opłata za drugie i każde kolejne przekierowanie z jednego adresu IP, do pojedynczej oferty Sklepu Internetowego, pobierana jest nie wcześniej, niż po upływie 12 godzin od poprzedniego przekierowania do tej oferty, za które była pobrana opłata.
 • Pozostałe szczegóły warunków i rozliczeń finansowych są zawarte w umowie na usługę GPC.

Odpowiedzialność

 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • GRY-Online nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Usługi GPC.
 • GRY-Online nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia pracy łączy i oprogramowania Usługi GPC powstałych z przyczyn od niego niezależnych.
 • Kwestie odpowiedzialność związanej z naruszeniem praw autorskich, zapisów umowy o zachowaniu poufności i ustawy o ochronie regulują odpowiednie punkty niniejszej umowy lub zapisy Kodeksu Cywilnego.
 • GRY-Online nie ponosi odpowiedzialności za straty lub obciążenia związane z korzystaniem przez Klienta z Usługi GPC.
 • GRY-Online nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia Usługi GPC.

Postanowienia końcowe

 • GRY-Online zastrzega sobie prawo do zmiany tego Regulaminu. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach GRY-Online. O każdorazowej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Administracyjnym adres e-mail z 30 dniowym uprzedzeniem. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmienionego Regulaminu ma on prawo do rozwiązania umowy z 7 dniowym wypowiedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
 • Klient może przelać prawa i obowiązki wynikające z umowy tylko i wyłącznie za pisemną zgodą GRY-Online.
 • Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonej Usługi GPC będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla GRY-Online.