Premium Opis Usług

Regulamin konkursu "Gra miesiąca"


1. Organizatorem konkursu „Gra miesiąca” jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków, Polska, KRS: Sąd rej. Kraków-Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu www.gry-online.pl mający co najmniej 13 lat, należącego do GRY-OnLine S.A.

3. Udział w konkursie „Gra miesiąca” jest bezpłatny.

4. Dana edycja konkursu trwa od dnia opublikowania artykułu, w którym ogłoszony jest konkurs, do przedostatniego dnia miesiąca, którego on dotyczy.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, wskazanego w artykule ogłaszającym daną edycję, i umieszczenie go na forum dyskusyjnym w komentarzu pod danym artykułem. W przypadku gdy zadanie konkursowe będzie wymagało wysłania jego rozwiązania na adres e-mail, w jego treści należy podać swoją dokładną ksywkę powiązaną z profilem na www.gry-online.pl.

6. Jeden użytkownik może wziąć udział w danej edycji (miesiącu) tylko raz. Za wzięcie udziału rozumie się umieszczenie na forum bądź wysłanie na wskazany adres e-mail rozwiązania zadania konkursowego. Zabrania się udziału w konkursie z kilku kont, w przypadku wykrycia tego procederu Organizator może wykluczyć takiego użytkownika z przyszłych edycji konkursu „Gra miesiąca”.

7. Jury konkursowe, w składzie wskazanym przez Organizatora, wybierze najciekawszą zdaniem jurorów pracę konkursową na zadany w danej edycji temat. Wyniki zostaną ogłoszone w kolejnej edycji artykułu „Gra miesiąca”. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę, o której mowa w punkcie 10.

8. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

9. Nagrodą w konkursie "Gra miesiąca" jest gra wskazana przez uczestnika w zadaniu konkursowym z danego miesiąca. Wartość nagrody nie przekracza progu zwolnionego z podatku dochodowego z tytułu nagród.

10. Zwycięzca ma możliwość wybrania platformy sprzętowej, na którą chce otrzymać grę będącą nagrodą (spośród platform wskazanych przez Organizatora). Warunkiem możliwości wyboru platformy sprzętowej jest udzielenie odpowiedzi na e-mail wysłany przez Organizatora na adres podany w profilu na www.gry-online.pl w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku odpowiedzi lub w innych przypadkach szczególnych, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania platformy sprzętowej gry będącej nagrodą oraz metody jej dystrybucji (wersja cyfrowa lub pudełkowa).

11. Ze względu na specyfikę konkursu, w przypadku wygranej warunkiem otrzymania nagrody jest:

12. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

13. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, do 21 dni roboczych od ogłoszenia wyników, na adres do korespondencji podany w profilu na www.gry-online.pl. W przypadku gier w dystrybucji cyfrowej nagroda zostanie przesłana na adres e-mail podany w tym samym profilu.

14. Nagrody nie będą wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

16. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 15 powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

17. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku.