Regulamin konkursu "Gra miesiąca"

1. Organizatorem konkursu „Gra miesiąca” jest firma GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków, Polska, KRS: Sąd rej. Kraków-Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu www.gry-online.pl mający co najmniej 13 lat, należącego do GRY-OnLine S.A.

3. Udział w konkursie „Gra miesiąca” jest bezpłatny.

4. Dana edycja konkursu trwa od dnia opublikowania artykułu, w którym ogłoszony jest konkurs, do dnia wskazanego w artykule jako dnia zakończenia konkursu „Gra miesiąca”.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, wskazanego w artykule ogłaszającym daną edycję, i umieszczenie go na forum dyskusyjnym w komentarzu pod danym artykułem.

6. Jeden użytkownik może wziąć udział w danej edycji (miesiącu) tylko raz. Za wzięcie udziału rozumie się umieszczenie na forum dyskusyjnym w odpowiednim wątku rozwiązania zadania konkursowego. Zabrania się udziału w konkursie z kilku kont. W przypadku wykrycia tego procederu, Organizator może wykluczyć takiego użytkownika z przyszłych edycji konkursu „Gra miesiąca”. Udzielenie odpowiedzi z kilku kont dyskwalifikuje również użytkownika z aktualnie trwającej edycji.

7. Jury konkursowe, w składzie wskazanym przez Organizatora, wybierze najciekawszą zdaniem jurorów odpowiedź konkursową. Wyniki zostaną ogłoszone w kolejnej edycji artykułu „Gra miesiąca”. Autor wybranej pracy otrzyma nagrodę, o której mowa jest w punkcie 10.

8. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

9. Nagrodą w konkursie "Gra miesiąca" jest gra wskazana przez uczestnika w zadaniu konkursowym z danego miesiąca. Wartość nagrody nie przekracza progu zwolnionego z podatku dochodowego z tytułu nagród.

10. Zwycięzca ma możliwość wybrania platformy sprzętowej, na którą chce otrzymać grę będącą nagrodą (spośród platform wskazanych przez Organizatora). Warunkiem możliwości wyboru platformy sprzętowej jest udzielenie odpowiedzi na e-mail wysłany przez Organizatora na adres podany w profilu na www.gry-online.pl w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku odpowiedzi lub w innych przypadkach szczególnych, Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania platformy sprzętowej gry będącej nagrodą oraz metody jej dystrybucji (wersja cyfrowa lub pudełkowa).

11. Ze względu na specyfikę konkursu, w przypadku wygranej warunkiem otrzymania nagrody jest:

  • a) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”).
  • b) poprawne wypełnienie danych adresowych w sekcji „moje gry-online.pl” (przycisk „zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”).
  • c) biorąc udział w konkursie, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych firmie MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 50, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000440351, wyłącznie w celu wysyłki nagrody.
  • d) będąc zalogowanym w serwisie Organizatora, należy odszukać wybraną grę w Encyklopedii Gier i przyznać jej „łapkę w górę”. Trafi ona wówczas do kolekcji gier użytkownika, dodatkowo użytkownik musi mieć aktywną opcję "Pokaż moje gry na profilu" w sekcji ustawień serwisu www.gry-online.pl. Użytkownik musi również ustawić widoczność swojego profilu jako publiczny.

12. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

13. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora, do 21 dni roboczych od ogłoszenia wyników, na adres do korespondencji podany w profilu na www.gry-online.pl. W przypadku gier w dystrybucji cyfrowej nagroda zostanie przesłana na adres e-mail podany w tym samym profilu.

14. Nagrody nie będą wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  • a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  • b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

16. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 15 powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.gry-online.pl z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem Konkursu do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.

17. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

18. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu można znaleźć w Polityce Prywatności Serwisu GRY-ONLINE.