Konkursy - Regulamin Główny

WAŻNE! Przed przystąpieniem do Konkursów należy zapoznać się zasadami dostarczonymi wraz z odpowiednim konkursem ("Regulamin Uzupełniający") oraz poniższymi ogólnymi zasadami konkursów ("Regulamin Główny"). Regulamin Uzupełniający i Regulamin Główny zwane są łącznie "Oficjalnymi Zasadami". Przystępując do Konkursów, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie Oficjalnych Zasad i oświadczają Organizatorowi określonemu w Regulaminie Głównym, że spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursach.

Hierarchia dokumentów: W przypadku bezpośrednich konfliktów między niniejszym Regulaminem Uzupełniającym, a Regulaminem Głównym, zastosowanie będzie miał Regulamin Uzupełniający.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkursy organizowane są przez firmę GRY-OnLine S.A. z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 w Krakowie; KRS 0000294732, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości), (zwanej dalej: „Organizatorem”).
 2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
 3. Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.

UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursów jest osoba fizyczna na zasadach określonych w Regulaminie Uzupełniającym.

SZCZEGÓŁY KONKURSU

 1. Konkursy trwają przez okres oraz na zasadach określonych w Regulaminie Uzupełniającym.
 2. Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, administrowane ani powiązane z serwisami X (Twitter), Facebook, YouTube, Instagram, Discord, Tik Tok ani żadną inną platformą mediów społecznościowych, chyba że określono inaczej w Regulaminie Uzupełniającym. Jeśli Konkurs obejmuje korzystanie z mediów społecznościowych, użytkownik musi wyrazić zgodę na warunki korzystania z danego medium społecznościowego, jego politykę prywatności i wszystkie inne obowiązujące zasady. Uczestnik, w związku ze swoim udziałem w Konkursach, zwalnia dany serwis społecznościowy z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby dane zgłoszenie zostało zakwalifikowane do udziału w Konkursie i podlegało ocenie, musi być przekazane w terminie i zgodnie z wytycznymi postawionymi w Regulaminie Uzupełniającym, a ponadto:
  1. nie może naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych,
  2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich;
  3. nie może nawiązywać do alkoholu, narkotyków lub intymnych części ciała, a ponadto przekleństw i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także umieszczanie tych słów w wersji ocenzurowanej.
 1. Z chwilą zakwalifikowania zgłoszenia, staje się ono Pracą Konkursową, a użytkownik staje się uczestnikiem danego Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), a ponadto oświadcza, że:
  1. jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej i posiada do niej wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie;
  2. oświadcza, że Praca Konkursowa jest zgodna z Oficjalnymi Zasadami, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich;
  3. praca nie została wygenerowana przez żadną z dostępnych technologii AI (ChatGPT, Midjourney, itp.) chyba, że w Regulamin Uzupełniający podaje inaczej;
  4. zapoznał się z treścią Oficjalnych Zasad;
  5. udziela nieodpłatnej niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a także zezwala na potencjalne wykorzystanie Pracy Konkursowej w części lub w całości, na wszelkich polach eksploatacji, które zostały wymienione w punkcie 12 „Przeniesienie Praw Autorskich” tego Regulaminu.
 1. Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w danym Konkursie i z odbiorem Nagrody.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w danym Konkursie:
  1. osób prowadzących działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one podejmować działania prowadzące do prób obejścia Regulaminów (Oficjalne Zasady), lub które w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursów;
  2. osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, godzące w jego wizerunek, lub naruszające zasady współżycia społecznego.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 1. Z chwilą przedstawienia zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, obejmującej w najpełniejszym dopuszczalnym prawem zakresie, wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;
  3. wprowadzanie do obrotu;
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów w tym serwisów społecznościowych – odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w formacie downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL lub jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii, za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);
  6. publiczne wykonywanie;
  7. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów stacjonarnych lub przenośnych, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3 lub MP4, iPod, iPhone, itp.);
  8. wystawianie, wyświetlanie, użyczenie, najem, dzierżawa;
  9. nadawanie drogą emisji telewizyjnej w sposób przewodowy lub bezprzewodowy (w technologii analogowej lub cyfrowej, w sposób kodowany lub niekodowany), w szczególności przez stację naziemną, za pomocą satelity (w tym za pośrednictwem platform cyfrowych) oraz w sposób przewodowy (za pomocą sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, itp.) oraz w sposób umożliwiający odbiór za pomocą telefonów komórkowych;
  10. remitowanie analogowe lub cyfrowe wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technice), m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;
  11. rozprowadzanie i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w szczególności z wykorzystaniem technologii ADSL, DSL, xDSL, Ethernet;
  12. wykorzystywanie w celach marketingu, promocji i reklamy.

NAGRODA

 1. Rodzaj nagród i ich liczba jest określona w Regulaminie Uzupełniającym każdego z konkursu.

TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I PRZEKAZANIA NAGRÓD

 1. Liczba zwycięzców, którzy zostaną wybrani spośród wszystkich zgłoszeń, jest określona w Regulaminie Uzupełniającym każdego z konkursu. Zwycięzca lub Zwycięzcy zostaną wybrani w sposób i przy użyciu kryteriów oceny określonych w Regulaminie Uzupełniającym.
 2. Wysyłka nagród rzeczowych prowadzona jest tylko na adresy polskie. Wysyłka nagród pieniężnych prowadzona jest tylko na rachunki bankowe prowadzone w Polsce.
 3. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i składające się z jego pracowników, spośród wszystkich zgłoszonych prac, spełniających warunki podane w konkursie jeśli Regulamin Uzupełniający nie mówi inaczej.
 4. Jeśli Uczestnik wygra dany Konkurs, Organizator powiadomi go o tym za pośrednictwem metody i w terminie podanymi w Regulaminie Uzupełniającym tego Konkursu. Jeśli taka data nie została określona w Regulaminie Uzupełniającym, data ta nie może być późniejsza niż pięć (5) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 5. Zwycięzcy danych Konkursów zostaną poproszeni o:
  1. rejestrację na stronach internetowych Organizatora. Darmowy profil w serwisie GRY-OnLine.pl można założyć na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (...)” w zakładce „Ustawienia”);
  3. uzupełnienie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” niezbędnych do doręczenia nagrody (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”). Dane niezbędne do wydania nagrody, przetwarzane w konkursie podane będą w Regulaminie Uzupełniającym danego konkursu.
 6. Wydanie Nagród nastąpi po przekazaniu przez Zwycięzców danych niezbędnych do ich wydania, nie później niż w terminie 21 dni roboczych od przekazania tych danych Organizatorowi (dokładny termin podany jest w Regulaminie Uzupełniającym każdego Konkursu);
 7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie podanym w Regulaminie Uzupełniającym, Organizator zastrzega sobie:
  1. możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda stosownie do postanowień Regulaminu;
  2. możliwość nieprzyznania tej Nagrody w ogóle, w całości lub w części.
 8. W przypadku naruszenia regulaminu, jury wskazane przez Organizatora w terminie do 2 (dwóch) dni od wykrycia naruszenia, wybierze nowego zwycięzcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie danego Konkursu, których obiektywnie i przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 2. Administratorem danych osobowych w ramach danego Konkursu jest Organizator. Więcej szczegółów dotyczących polityki prywatności GRY-Online można znaleźć na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12 w tym: gromadzone informacje, w jaki sposób są zbierane i do czego są wykorzystywane, gdzie są przechowywane i w jaki sposób są chronione.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcom Nagród oraz prawidłowego rozliczenia konkursu, będą przetwarzane przez podmioty prawnie upoważnione przez Organizatora, w tym:
  1. UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu zwycięzców w celach dostarczenia nagrody rzeczowej jeśli dotyczy);
  2. Biuro Rachunkowe O-MEGA Sp. z o.o., Walerego Sławka 45a, 30-633 Kraków (imię i nazwisko, adres zamieszkania w celach rozliczenia oraz PESEL i adres Urzędu Skarbowego jeśli nagroda jest opodatkowana).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursów. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania podczas trwania konkursów.
 5. Wszelkie pytania dotyczące przeprowadzania konkursu należy kierować na adres [email protected], podając w temacie maila nazwę odpowiedniego konkursu.
 6. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców danego Konkursu na adres Organizatora (podany w pkt. 1 tego Regulaminu) lub na adres [email protected] wraz z dopiskiem „Reklamacja – [Nazwa Konkursu, w którym uczestnik bierze udział]”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator Konkursów. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firm GRY-OnLine S.A., firm sponsorujących nagrody, lokalne podmioty tychże, jak również pracownicy agencji współpracujących przy organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin, a także podmioty wymienione w Regulaminie Uzupełniającym.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 1 listopada 2023 roku. Termin obowiązywania oraz dostępność Regulaminu Uzupełniającego poszczególnych konkursów będzie wyszczególniony w ich treściach.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Głównego z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 10. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem pierwszym powyżej zostanie udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=15 z 14 dniowym wyprzedzeniem. Z takim samym wyprzedzeniem, Regulamin zostanie przesłany do użytkowników. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z organizowaniem konkursów do chwili zmiany regulaminu, polegających w szczególności na przyznaniu wskazanej nagrody.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, jeśli nie są to zmiany wskazane w punkcie 30. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowe: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=15.
 12. Przystępując do udziału w Konkursach, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie Głównym oraz Regulaminie Uzupełniającym każdego konkursu (tzw. Oficjalnymi Zasadami) i zobowiązaniem do ich przestrzegania