Regulamin Płatnego Dostępu Abonamentowego

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług płatnych w formie abonamentów na stronach GOL.

2. Płatne Abonamenty Premium GRY-OnLine.pl i Dodatkowa opcja VIP zw. dalej Abonamentami dostępne są wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i zalogowanych, którzy wykupili dostęp do danego Abonamentu zgodnie z określoną niniejszym regulaminem procedurą oraz cennikiem zawartym na stronie: https://www.gry-online.pl/abonamenty/

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Głównego Serwisu GRY-ONLINE, a w zakresie procedury zakupu Abonamentów za pośrednictwem SMS Regulamin płatności SMS

4. Wykupienie Abonamentu może wiązać się z uzyskaniem możliwości korzystania z dodatkowych funkcji w różnych częściach Serwisu, które nie są dostępne dla Użytkowników, którzy nie wykupili Abonamentu. Podczas korzystania z tych części należy jednak pamiętać, iż przepisy dla nich właściwe obowiązują także Użytkowników, którzy Abonament wykupili, chyba że przepisy niniejszego Regulaminu lub opis Abonamentów znajdujący się na stronie: https://www.gry-online.pl/premium.asp stanowią inaczej.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 4 czerwca 2014 roku.

§ 2. Zasady Wykupowania Abonamentów

1. Abonament GOL SMS można wykupić w oparciu o zasady uregulowane na stronie: https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=4. Dostawcą usług SMS jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Abonamenty Premium można wykupić, składając zamówienie poprzez stronę: https://www.gry-online.pl/abonamenty/

3. Aby wykupić Abonament Premium w serwisie GRY-OnLine.pl należy:

 • A. Udać się na stronę: https://www.gry-online.pl/abonamenty/ .
 • B. Wybrać odpowiednią długości trwania abonamentu za pomocą przycisku "Wybieram", a następnie:
  • B.1. Procedura zakupu dla Abonamentu Premium 7dni.
   • B.1.1. Zalogować się do swojego konta użytkownika używając loginu oraz hasła podanego podczas rejestracji.
   • B.1.3. Wysłać wiadomości  SMS o treści GOL pod numer 7936 (o wartości 11,07 PLN z VAT.
   • B.1.4. Wpisać otrzymanego kodu SMS w okno dialogowe wyświetlone na stronie a następnie wybrać "Aktywuj kod abonamentu"
  • B.2. Procedura zakupu dla Abonamentów 1 miesiąc, 3 miesiące oraz 12 miesięcy
   • B.2.1. Zalogować się do swojego konta użytkownika używając loginu oraz hasła podanego podczas rejestracji.
   • B.2.2. Potwierdzić wybór długości trwania usługi w oknie dialogowym.
   • B.2.3. Fakultatywnie:  wybrać dodatkową opcji VIP do Abonamentu Premium.
   • B.2.4 Następnie potwierdzić swój wybór za pomocą przycisku "Zamawiam Abonament i płacę"
   • B.2.5. Wybrać odpowiednią metodę płatności:
    • B.2.5.1. Karta lub przelew / PayU
    • B.2.5.2. PayPal
   • B.2.6. W oknie "Dodatkowe rabaty" wykorzystać można punkty GOL otrzymane przez użytkownika podczas wcześniej dokonanych transakcji a także inne kody promocyjne.
   • B.2.7. Fakultatywnie: wypełnić dane niezbędne do faktury.
   • B.2.8. Zaakceptować treść Regulaminu Płatnego Dostępu Abonamentowego serwisu GRY-OnLine.pl
   • B.2.9. Zaakceptować całą transakcję za pomocą przycisku "Akceptuję"

4. Za zamówienie Abonamentu zapłacić można: przelewem lub kartą płatniczą poprzez system PayU (w przypadku braku konta internetowego lub karty płatniczej można także wydrukować druk przelewu z numerem konta, na które należy uiścić należność), przez PayPal, punktami GOL (szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gry-online.pl/ustawienia.asp?GRU=2.

5. Zamówienia realizowane są automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień następuje po zaksięgowaniu przelewu lub płatności kartą.

6. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury zamawiania Abonamentu, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po wykupieniu Abonamentu, co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik nie wyrazi stosownej zgody, będzie mógł uzyskać dostęp do usług objętych Abonamentem dopiero po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Przez ten czas będzie miał prawo do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia dostępnym WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  - wystarczy przesłać go do GOL na adres [email protected]

7. Faktura VAT wystawiana jest dla klientów, którzy w momencie składania zamówienia lub do trzech miesięcy (dla osób indywidualnych), lub 7 dni (dla firm) od daty złożenia zamówienia zaznaczyli chęć otrzymania jej.

8. Zamówienie możne zostać anulowane przez Użytkownika do momentu dokonania płatności.

9. W przypadku braku płatności za zamówienie w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia go, zostaje ono odrzucone.

10. Wszystkie podawane na wymienionych stronach ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażonymi w polskich złotych, nie uwzględniającymi jednak rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone.

11. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim

§ 3. Zasady Korzystania z Abonamentów

1. Po dokonaniu formalności związanych z dokonaną w sposób odpowiedni dla danego Abonamentu opłatą Użytkownik otrzymuje dostęp do płatnych usług Serwisu. W wypadku aktywacji SMS jest to procedura natychmiastowa, w wypadku operatorów płatności Paypal/PayU trwa to do 15 minut (zwykle kilkanaście sekund). Pełna funkcjonalność abonamentu będzie dostępna po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu.

2. Określony Abonament można także uzyskać jako nagrodę w ramach uczestnictwa w konkursach lub promocjach. W takim wypadku Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Abonamentu na nieodpłatny okres testowy, rejestrując się w Serwisie po wpisaniu promocyjnego kodu aktywacyjnego.

3. Istnieje możliwość przekazania kodu aktywacyjnego innemu Użytkownikowi, przed rozpoczęciem korzystania z wykupionego Abonamentu.

4. Abonament jest aktywny przez okres, za jaki zostały wniesione opłaty. Rozpoczęcie korzystania z usług rozpoczyna się w chwili aktywacji Abonamentu, z zastrzeżeniem par. 2 ust. 5 niniejszego regulaminu. Po upływem opłaconego okresu, o ile nie zostanie uiszczona opłata na kolejny okres, dostęp do zamkniętych części serwisu i inne usługi klubowe zostaną wstrzymane.

5. Posiadacz abonamentu jest uprawniony do korzystania z niego jedynie osobiście. Dla celów bezpieczeństwa należy pamiętać, aby indywidualny "login" oraz "hasło" nie zostały udostępnione osobom trzecim.

6. Z Abonamentu może korzystać tylko jego posiadacz, używając go tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. W przypadku korzystania jednocześnie przez dwie lub więcej osób do posiadacza Abonamentu zostanie wysłane ostrzeżenie o naruszeniu Regulaminu. W przypadku kolejnego naruszenia zasad korzystania z Abonamentu podlega on unieważnieniu, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez GOL. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi. Abonamenty wygasają także wskutek zastosowania przez GOL sankcji za naruszenia Regulaminu Głównego lub Regulaminów poszczególnych części Serwisu, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z Abonamentu, tj. w szczególności sankcji usunięcia konta Użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Głównym. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi.

7. Zakończenie korzystania z Abonamentu może nastąpić zarówno poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji, jak i poprzez usunięcie konta.

8. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji, po rozpoczęciu korzystania z Abonamentu okres wypowiedzenia wynosi minimum 30 dni, jednak nie wcześniej niż na koniec miesiąca kalendarzowego (chyba że Abonament ma wygasnąć przed upływem 30 dni, wówczas okres wypowiedzenia jest równy liczbie dni, które pozostały do końca okresu, na który został wykupiony Abonament), po czym następuje zwrot części opłat wykraczających poza okres wypowiedzenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi zostać przesłane w formie pisemnej listem poleconym na adres GOL.

9. Usunięcie konta w przypadku posiadania wykupionego Abonamentu oznacza zakończenie świadczenia zarówno usługi płatnej, jak i bezpłatnej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

10. Jeżeli z winy GOL Użytkownik nie będzie mógł korzystać z określonych części Serwisu przez następujący po sobie okres kolejnych 24 godzin, wówczas GOL przedłuży opłacony okres wykupionego Abonamentu o czas, w którym korzystanie nie było możliwe.

9.11. Ceny i zakres Abonamentów mogą ulec zmianie. Osoby, które nabyły Abonament nie będą musiały uiszczać żadnych dodatkowych płatności za okres, za jaki opłata została wniesiona. W przypadku zmiany zakresu świadczeń w ramach wykupionego Abonamentu,  Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4. Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek uwag związanych z zakupem Abonamentu, korzystaniem z usług udostępnionych w ramach Abonamentu bądź zastrzeżeń powstałych w związku z podejmowaniem przez administratorów serwisu decyzji wpływających na realizację indywidualnych uprawnień czytelników prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej [email protected] lub listownie na adres GRY-OnLine S.A., Dział Obsługi Klienta, ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków.

W terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu udzielenia informacji o sposobie, trybie i czasie rozstrzygnięcia zgłaszanej reklamacji.