Premium Opis Usług

Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE

§ 1. WSTĘP

1. GOL - oznacza zarówno Serwis Gry-OnLine, właściciela Serwisu spółkę Gry-OnLine S.A. oraz wszelkie inne strony będące w administracji GOL. GOL jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Administratorem danych osobowych. Dane indentyfikujące GOL zostały wskazane w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

2. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stony GOL. Użytkownikiem zarejestrowanym jest osoba która założyła Konto , wypełniając formularz rejestracyjny, na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp

3. Poprzez Część Serwisu rozumie się każde miejsce w sieci należące do Serwisu Gry-OnLine, jak i każdy zespół podstron spełniający określoną funkcję w Serwisie, np. Encyklopedia Gier

4. Regulaminem Głównym Serwisu GRY-OnLine, jest niniejszy Regulamin, natomiast przepisy szczególne to wszelkie inne Regulaminy, w szczególności obowiązujące w poszczególnych Częściach Serwisu.

5. Administratorem Serwisu jest GRY-OnLine Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126, kapitał zakładowy 700 000 PLN (opłacony w całości), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294732, NIP: 677-21-54-611, tel. +48 12 626 12 50, fax +48 12 626 12 70, email firma@gry-online.pl . Porozumiewanie się z Użytkownikiem będzie następowało w drodze mailowej lub telefonicznie.

6. Część serwisu, oznacza każde miejsce wchodzące w skład Serwisu GOL

7. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gry-OnLine S.A., jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Przepisy niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich części serwisu, chyba że Przepisy szczególne przewidują uregulowania odmienne. Właściciel serwisu, świadczy za jego pośrednictwem usługi.

8. Usługę otwartą , w skład której wchodzą w szczególności:

Oraz inne części serwisu, do których dostęp nie wymaga zalogowania się, w tym w szczególności bierne korzystanie (przeglądanie) dostępnych bez zalogowania Usług Zamkniętych.

Niniejsze Części serwisu dostępne są dla wszystkich Użytkowników odwiedzających strony GOL. Korzystanie z tej części nie wymaga rejestracji, jest całkowicie anonimowe, nieodpłatne a przetwarzaniu podlegają jedynie tzw. logi systemowe. Korzystanie rozpoczyna się w momencie wejścia przez Użytkownika na którąkolwiek ze stron będących częścią serwisu. Za zakończenie korzystania z Usługi otwartej serwisu uważa się upływ 30 dni od daty ostatniej wizyty na stronach Gry Online, jeśli Użytkownik nie zdecydował się na Rejestrację w serwisie. Korzystanie z niektórych darmowych gier online oraz multigier, może być uzależnione przez ich producentów od uprzedniej rejestracji. Rejestracja ta oraz przetwarzanie danych osobowych podanych w jej trakcie, odbywa się według zasad ustalonych przez producenta danej gry.

9. Usługę Zamkniętą , w skład której wchodzą w szczególności:

Dostęp i/lub pełna funkcjonalność powyższych części serwisu jest możliwa wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie i zalogowanych, chyba że szczególne postanowienia umowy z Użytkownikiem stanowią inaczej . Możliwość zalogowania się posiadają Użytkownicy którzy założyli konto poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp. Na stronie tej znajduje się także opisana dokładna procedura rejestracyjna, z którą należy się zapoznać przed wypełnieniem formularza. Niezastosowanie się do postanowień tej procedury, skutkuje brakiem możliwości prawidłowego założenia Konta. Po wypełnieniu formularza zgodnie z procedurą zostanie wysłany mail potwierdzający dokonanie rejestracji. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Korzystanie z poszczególnych usług co do zasady jest możliwe natychmiast po rejestracji, może jednak być uzależnione również od spełnienia dodatkowych poza rejestracją wymogów, które określone będą w Przepisach i Regulaminach szczególnych. Usługa zamknięta jest świadczona przez okres 120 dni od dnia rejestracji w Serwisie. W przypadku niezalogowania sie do Serwisu we wskazanym okresie usługa zamknięta wygasa i może być ponownie świadczona jedynie w przypadku ponownego zalogowania się.

10. W ramach Serwisu, mogą być także udostępniane inne Części serwisu, nie wymienione w pkt. 7. W zależności od ich charakteru wchodzić one będą w skład Usługi Otwartej lub Zamkniętej

11. Użytkownik ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi Zamkniętej, poprzez usunięcie konta. GRY-OnLine mają prawo do usunięcia konta Użytkownika w wypadku nie zalogowania się przez niego w ciągu 120 dni – na 14 dni przed upływem wskazanego terminu GOL wyśle do Użytkownika e-mail na adres podany w trakcie rejestracji z powiadomieniem, iż niezalogowanie się do Serwisu w ciągu 14 dni od otrzymania emaila będzie skutkowało usunięciem konta Użytkownika.

12. Ponadto przepisy niniejszego regulaminu stosuje się, jeżeli regulaminy szczególne tak stanowią, odpowiednio do usług, które świadczone są przez podmioty inne niż Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, a które są jedynie udostępniane za pośrednictwem stron GOL.

13. Umowa o świadczenie usług na zasadach określonych w niniejszym regulaminie może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

§ 2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Do korzystania z usług przez Użytkownika, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów. Użytkownicy chcący korzystać z Usługi Zamkniętej powinni posiadać dowolną aktywną skrzynkę e-mail.

2. GRY-Online S.A. dokłada starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych. Jednakże nie może zagwarantować tego, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie ze wszystkich Usług serwisów internetowych GRY-Online S.A.

3. Do korzystania z Usług wymagana jest co najmniej jedna z wymienionych przeglądarek internetowych:  Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 33 lub nowszej wersji, Opera w wersji 12.xx lub nowszej wersji, Google Chrome 38 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji, oraz włączenie w tej przeglądarce obsługi plików cookies i Java Script. W pewnych konfiguracjach sprzętowych wymagane jest również zainstalowanie na urządzeniu użytkownika programu Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

4. Filmy wideo kodowane są za pomocą kodeków h264 i x264. Do ich odtwarzania wymagane są odpowiednie kodeki, sugerujemy pakiet Combined Community Codec Pack (http://www.cccp-project.net/). W przypadku urządzeń mobilnych filmy testowane są na urządzeniach wyposażonych w systemy Android 4.x, Windows Phone 8,  Apple iOS 8, jednakże powinny również działać na urządzeniach ze starszymi systemami.

5. Do przeglądania i wydruków poradników w formacie PDF wymagana jest instalacja darmowego programu Adobe Reader w wersji minimum 5.0, zaś w formacie ePUB zalecamy darmowe programy: Calibre (Windows, Linux, OS X), Moon Reader (Android) oraz iBooks (iOS). Nie stosujemy środków zabezpieczeń technicznych w treściach cyfrowych.

6. GRY-Online S.A. nie odpowiada za skutki własnoręcznej konwersji któregokolwiek z dostarczanych formatów cyfrowych i związaną z nimi, potencjalną utratę funkcjonalności / jakości.

7. Korzystanie z Serwisu opiera się o wykorzystanie technologii tzw. Cookies. Szczegółowe informacje n/t wykorzystania Cookies zostały opisane opisane w dokumencie Polityka cookies serwisów GRY-OnLine S.A.

8. Przeglądarki internetowe pozwalają na wyłączenie przyjmowania plików 'cookie'. Po wyłączeniu obsługi 'cookies' korzystanie z większości usług serwisu Gry-OnLine jest możliwe, choć mniej wygodne.

§ 3. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. GOL dołoży należytej staranności celem usuwania wszelkich usterek i nieprawidłowości dotyczących treści udostępnianych za pośrednictwem stron GOL. Jednocześnie oczekujemy, iż nasi użytkownicy będą niezwłocznie informować nas o wszelkich zauważonych przez nich nieprawidłowościach i usterkach. Prosimy kierować wszelkie uwagi dotyczące wykrytych nieprawidłowości i usterek na adres email firma@gry-online.pl . Pragniemy zauważyć, iż za wyjątkiem wyraźnie wskazanych sytuacji, oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem stron GOL jest dziełem osób trzecich i GOL nie posiada żadnej możliwości ingerencji w jego treść.

2. GOL nie ponosi  odpowiedzialności za materiały / treści zamieszczane lub przekazywane przez jej użytkowników za pomocą takich Części Serwisu jak poczta elektroniczna, forum, federacja, komentarze, blogi, recenzje i opinie, lub jakichkolwiek innych usług wykorzystujących serwery GOL, oraz nie jest zobowiązany do nadzorowania tych treści - w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności GOL niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych Użytkownicy ponoszą na zasadach ogólnych osobistą odpowiedzialność za treści przekazywane lub zamieszczane na serwerze za pośrednictwem GOL. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń prosimy o kontakt na adres firma@gry-online.pl.

3. GOL dokłada należytych środków staranności, oraz wszelkich środków aby korzystanie z usług za pośrednictwem było dla Użytkowników serwisu bezpieczne i pozbawione jakichkolwiek negatywnych skutków. Ze względu jednak na specyficzny charakter sieci Internet, GOL nie jest w stanie zagwarantować Użytkownikowi pełnej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami jakie wiążą się z korzystaniem z Usługi. Dotyczy to zwłaszcza ryzyka stania się ofiarą przestępstw popełnianych za pomocą Internetu.

§ 4. ZAKAZ NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH

1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach GOL, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie (gry, patch'e, etc.), chronione są prawem autorskim GOL, jej podwykonawców oraz prawami autorskimi producentów gier lub innych osób trzecich. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez GOL i/lub odwiedzanie stron GOL, użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności oprogramowania, zamieszczonych na stronach GOL.

2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane przez GOL wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych, podobnie w Częściach serwisu zawierających treść tworzoną przez Użytkowników obowiązują ich analogiczne ograniczenia.

3. Użytkownik umieszczając w Serwisie własne treści oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa i zgody do takiego nimi dysponowania, w tym do podania danych osobowych osób trzecich. W przypadku gdyby strona trzecia wystąpiła z roszczeniami w stosunku do GOL z tytułu umieszczenia przez Użytkownika treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić uzasadnione roszczenia takiego podmiotu.

4. Wszelka treść/materiały i oprogramowanie prezentowane na stronach GOL, udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik i oprogramowania, uzyskanych ze stron GOL.

5. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach GOL, prosimy o kontakt na adres email firma@gry-online.pl .

§ 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Spółka Gry-OnLine S.A., będąca Administratorem danych osobowych, szanuje prawo do prywatności swoich Użytkowników i respektuje prawo ochrony ich danych osobowych Wszelkie dane osobowe dostarczane przez użytkowników są wykorzystywane w sposób zgodny z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby świadczonych usług, w celu usprawnienia serwisu oraz w celu zapewnienia użytkownikom GOL wysokiego poziomu usług, w szczególności odnoszących się do serwisu informacyjnego, a także w celach marketingowych i statystycznych. Każdy z użytkowników ma prawo żądania od GOL usunięcia, weryfikacji, bądź poprawienia danych osobowych zawartych w bazie administrowanej przez GOL. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia ich – temu celowi służy formularz: https://www.gry-online.pl/aktualizacja.asp oraz strona https://www.gry-online.pl/ustawienia.asp?GRU=3

2. Na etapie korzystania z Usługi otwartej, Użytkownik pozostaje anonimowy, za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez uregulowania szczególne. Przetwarzaniu podlegają dane technologiczne - tzw. logi systemowe które jednak nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.Dostęp do Usługi zamkniętej jest możliwy wyłącznie dla Użytkowników którzy zarejestrowali się w Serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie: https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp, chyba że przepisy szczególne przewidują odmienne zasady dostępu. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej rejestracji. Dostęp do niektórych części serwisu wchodzących w skład Usługi zamkniętej jest uzależniony od podania wyłącznie podstawowych informacji, natomiast do innych wymagane jest także podanie informacji dodatkowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie uregulowane są na stronie https://www.gry-online.pl/rejestracja.asp.

3. Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych tam gdzie są one wymagane oraz aktualizowania danych podanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika. W wypadku usługi płatnej może to spowodować utratę do niej dostępu i w rezultacie niemożność dalszego z niej korzystania, co jest świadomą decyzją Użytkownika.

5. W związku z tym iż wszystkie części serwisu są ze sobą powiązane, dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, a także na innych stronach GOL, mogą być wykorzystywane na potrzeby wszystkich części serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin, oraz podając te dane w jakiejkolwiek części Serwisu.

6. Korzystając z Serwisu, oraz podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym lub na jakiejkolwiek innej stronie GOL, użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych na cele określone w niniejszym regulaminie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Biorąc udział w konkursach lub akcjach promocyjnych Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, oraz ujawnienie jego danych w razie wygranej. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co powoduje jednak wyłączenie możliwości wygrania nagród w nierozstrzygniętych konkursach, pomimo uprzedniego zgłoszenia w nich uczestnictwa.

8. Przetwarzane dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, oraz za wyjątkiem przekazywania ich w niezbędnym zakresie tym podmiotom, które uczestniczą w realizacji umów zawieranych z Użytkownikiem. W szczególności dane te nie są widoczne dla innych Użytkowników, za wyjątkiem Pseudonimu który Użytkownik obierze podczas rejestracji, oraz adresu e-mail, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Dane osobowe mogą przetwarzać także podmioty upoważnione przez GOL na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm). Opracowane przez Gry-OnLine zestawienia statystyczne służą dostosowaniu serwisu do potrzeb Użytkowników. Powyższe zestawienia statystyczne mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim. Niemożliwa jest na podstawie tych zestawień identyfikacja pojedynczych Użytkowników.

9. W Częściach serwisu gdzie Użytkownik sam tworzy treść, może w niej udostępniać publicznie swoje dane w zakresie, który podlega tylko jego decyzji. GOL nie odpowiada za ujawnienie danych osobowych, które nastąpiło w skutek świadomej działalności Użytkownika.

10. W razie wyrażenia przy rejestracji zgody na otrzymywanie broszury newsletter, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie objętym broszurą newsletter. Otrzymywanie newslettera jest uzależnione od kliknięcia przez Użytkownika linku potwerdzającego rejestrację w otrzymanym mailu.

11. GOL dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe Użytkowników nie stały się znane dla osób nieupoważnionych. Informacje o zarejestrowanych Użytkownikach są przechowywane i przetwarzane przez Gry-OnLine z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych przez polskie prawo.

12. GOL chroni przesyłane drogą elektroniczną dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez techniczne systemy bezpieczeństwa, bezpieczne szyfrowanie SSL symetrycznym kluczem 128-bitowym, procedury organizacyjne oraz uprawnienia dostępu. Zabezpieczenia te są stosowane zarówno podczas przesyłania danych jak i ich przechowywania na naszych serwerach.

13. GOL korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Szczegółowe zasady ich używania oraz sposób rezygnacji przez Użytkownika z ich otrzymywania zostały opisane w dokumencie Polityka cookies serwisów GRY-OnLine S.A.

§ 6. LICENCJE I PRAWA PRODUCENTÓW GIER

1. GOL zastrzega, ze prawa i obowiązki użytkowników poszczególnych gier, wynikają z umów licencyjnych i/lub innych umów łączących użytkownika (gracza) z producentem gry. Użytkownicy serwisu/stron GOL zobowiązani są przestrzegać warunków licencji i/lub innych umów łączących ich z producentami gier. W wielu przypadkach, korzystanie z określonej gry będzie związane z koniecznością zakupu danej gry na CD ROM i/lub spełnienia innych warunków nałożonych przez producenta (np. rejestracja). GOL wskazuje na konieczność zapoznania się z warunkami licencji i/lub instrukcji, które towarzysza zakupionej grze lub, które zostały zamieszczone przez producenta na jego stronie WWW.

2. GOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikające z umów licencyjnych, lub jakichkolwiek innych umów, łączących producentów gier z ich użytkownikami, niezależnie od sposobu w jaki gra została Użytkownikowi dostarczona, w szczególności na nośniku CD lub poprzez pobranie bezpośrednio ze stron serwisu. Wszelkie zapytania dotyczące technicznych i prawnych aspektów korzystania z gier, lub jakiegokolwiek innego oprogramowania, powinny być kierowane bezpośrednio do ich producentów. GOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe działanie zakupionych gier. Wszelkie roszczenie wynikające z gwarancji należy kierować bezpośrednio do producenta.

§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Zabronione jest zamieszczanie na lub przekazywanie za pomocą serwerów/serwera GOL, a w szczególności ftp, poczty elektronicznej, forum, stron www tworzonych przez użytkowników na serwerach GOL lub czat-u, jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, oraz naruszających prawa innych użytkowników. Zakazane jest zwłaszcza zamieszczanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek wulgaryzmów, treści o charakterze pornograficznym, propagujących nienawiść, przemoc, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób oraz normy moralne. Powyższe zakazy dotyczą także wpisów na formularzu rejestracyjnym.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z serwisu wyłącznie w celach prywatnych i osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek usług dostępnych na stronach GOL w celach komercyjnych lub mogących naruszyć prawa autorskie GOL lub jakichkolwiek osób trzecich, w tym, w szczególności, prawa producentów gier komputerowych.

3. Użytkownik zarejestrowany, może korzystać ze swego konta wyłącznie osobiście. Zabronione jest zbywanie lub udostępnianie konta innym osobom bez wyraźnej zgody GOL, oraz za wyjątkiem wypadków przewidzianych przez niniejszy Regulamin, lub regulaminy dotyczące poszczególnych Części serwisu.

4. Login i hasło do konta to informacje poufne, których udostępnianie komukolwiek przez Użytkownika jest zakazane. Użytkownik powinien dołożyć wszelkiej staranności by odpowiednio zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób niepowołanych, w tym by ustalić siłę hasła wystarczającą dla uniemożliwienia jego łatwego odgadnięcia

5. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, chyba że przepisy szczególne, bądź charakterystyka poszczególnych miejsc Serwisu przewidują określone kryterium wiekowe. Takim miejscem w Serwisie jest w szczególności kategoria "Tylko dla dorosłych" znajdująca się w dziale darmowych gier online czy niektóre filmy GOL Video a także galerie obrazków, dostępne w ramach Serwisu informacyjnego. Weryfikacja kryterium wiekowego następuje poprzez podanie daty urodzenia w poszczególnych miejscach Serwisu. Użytkownik oświadcza iż podana przez niego data urodzenia jest zgodna z prawdą. Poprzez korzystanie z serwisu Użytkownik oświadcza, iż spełnia wymagane kryteria wiekowe. Osoba niespełniająca kryteriów wiekowych może korzystać z Serwisu wyłącznie za zgodą opiekunów, lub samodzielnie jeżeli zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Surowo zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek prób ominięcia procedur rejestracyjnych i związanych z dostępem do abonamentów płatnych, zawartych w niniejszym Regulaminie, oraz w przepisach szczególnych. Zabronione jest także podejmowanie działań na szkodę GOL oraz innych Użytkowników, zwłaszcza w postaci hackingu, prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych GOL i/lub kont innych użytkowników, a także korzystania z Serwisu w sposób powodujący ponadprzeciętne obciążenie serwerów i/lub łącz GOL. W razie złamania niniejszego przepisu GOL jest uprawniony do zastosowania wszystkich sankcji przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także może przetwarzać wszelkie dane osobowe naruszającego, niezbędne do ustalenia jego odpowiedzialności.

§ 8. SANKCJE I UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELA SERWISU

1.W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu zawartych w niniejszym Regulaminie, jak i w Regulaminach poszczególnych Części Serwisu, naruszenia prawa bądź zachowania uznanego przez administratorów bądź moderatorów serwisów za naruszające zasady korzystania z niego, GOL jest uprawniony do podjęcia i realizacji działań mających na celu wyeliminowanie takich zachowań, a w szczególności:

2. GOL ma prawo do usuwania treści naruszających prawo, Regulamin, a także wszystkich innych które uzna za niewłaściwe z uwagi na możliwość naruszenia praw osób trzecich.

3. Sankcje o których mowa w pkt. 1 GOL może zastosować według swojego uznania i bez konieczności uzasadniania jej rodzaju ani wymiaru. W przypadku zachowań które nie stanowią naruszenia według niniejszego Regulaminu, lub Regulaminów poszczególnych Części Serwisu, a które GOL uznaje za niepożądane, sankcje określone w pkt.1 lit a lub b będą zastosowane po niezastosowaniu się Użytkownika do ostrzeżenia. O ich zastosowaniu użytkownik zostanie powiadomiony na adres email podany w trakcie rejestracji ze wskazaniem przyczyny ich zastosowania.

§ 9 REKLAMACJE

1. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Serwisu, należy kierować pod adres firma@gry-online.pl, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.

2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji serwisu, powinny być wniesione bezpośrednio do tych podmiotów. W przypadku wniesienia takich reklamacji do GOL, GOL niezwłocznie poinformuje Użytkownika o konieczności wniesienia reklamacji do innego podmiotu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

4. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów na zasadach określonych na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce rozstrzyganie sporów konsumenckich.

§ 10. ZMIANY REGULAMINU

1. GOL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:

2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z punktem 1 powyżej zostanie udostępniony Użytkownikom na stronach GOL z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzeżenie możliwości zmian niniejszego Regulaminu nie zwalnia GOL z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z postanowieniami obowiązującymi do chwili zmiany regulaminu.

3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronach GOL.

4. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian, lub z jego części, po zmianach ich dotyczących, oznacza jednocześnie akceptację tych zmian. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta lub, jeżeli charakter zmian i danej Części serwisu na to pozwalają, wstrzymać się od korzystania z tej Części.

5. Przepisy szczególne dotyczące poszczególnych Części serwisu, mogą przewidywać odmienne rozwiązania w zakresie zmiany tych przepisów.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 25 grudnia 2014 roku.

§ 11. PRZEPISY KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz innymi przepisami znajdującymi się na stronach GOL, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,w szczególności przepisy dotyczące obowiązku GOL za dostarczenie usług bez wad oraz przepisy innych ustaw.