Poradniki do gier Kody i trainery Nowe poradniki Popularne Współpraca Nielimitowany dostęp
Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks

Max Payne - poradnik do gry

Max Payne - poradnik do gry

Pobierz Poradnik do Gry PDF, ePUB lub iBooks
SPIS TREŚCI

Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne poradnik Max Payne

1 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
2 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
3 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
1. Spotykam siê z informatorem, niejakim Wooden'em, który wyjaœnia mi kim jest Nicole Horne, osoba odpowiedzialna za projekt Valhalla. Nagle do pokoju wkracza kilku ludzi z broni¹. Mi pozostaje ratowaæ siê ucieczk¹ przez okno.
2. Do domu mogê siê dostaæ jedynie przez piwnice, tymi drzwiami.
3. Jestem ju¿ wewn¹trz. Ta posiad³oœæ wygl¹da na bardzo du¿¹ s¹dz¹c po wielkoœci podziemi.
4 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
5 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
6 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
4. Kilka kroków i napotykam na pierwszego stra¿nika. Poniewa¿ walka odbywa siê na krótkim dystansie, najlepsz¹ broni¹ bêdzie strzelba.
5. Teren czysty w takim razie ruszamy do góry.
6. Jestem ju¿ w g³ównym budynku. Obok drzwi s¹ panele kontrolne. Mogê dostaæ siê jedynie do tych drzwi, przy których panel ma kolor zielony.
7 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
8 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
9 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
7. Wchodzê do centrum monitoringu. Przygl¹dam siê monitorom.
8. Nagle z drzwi obok wybiega 2 stra¿ników. Za³atwiam ich bez wiêkszych problemów.
9. Wychodzê przez drzwi z których wybiegli stra¿nicy i dostajê siê na korytarz. Kolejny stra¿nik jest ju¿ histori¹.
10 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
11 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
12 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
10. Wchodzê do hallu. Jedyna droga prowadzi schodami w górê.
11. Id¹c schodami natrafiam na przelatuj¹ce granaty. Trzeba uwa¿aæ.
12. W koñcu stajê przed drzwiami z napisem "Finance"
13 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
14 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
15 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
13. Wchodzê do biur. Strzelam z granatnika w okolice ³adunku wybuchowego z czujnikiem laserowym. Okaza³o siê, ¿e niedaleko ³adunku by³ stra¿nik. Mia³ pecha.
14. Z biur wychodzê na kolejny korytarz. Na jego koñcu udaje mi siê trafiæ 2 ludzi.
15. Z korytarza wchodzê do czyjegoœ biura. Ogl¹dam niebieskie dokumenty le¿¹ce na jego biurku.
16 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
17 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
18 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
16. Po wyjœciu z biura wchodzê na klatkê schodow¹. Za pomoc¹ granatnika neutralizuje miny i 2 stra¿ników biegn¹cych w górê.
17. Udajê siê do miejsca gdzie jeszcze nie by³em. Zamkniête drzwi to mój cel.
18. Ledwie przekroczy³em ich próg, a moje UZI posz³y w ruch.
19 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
20 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
21 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
19. Równie¿ na górze by³o kilka osób. Ale to nie by³ du¿y problem.
20. A to g³ówne wejœcie, wraz z wykrywaczami metalu.
21. Dostajê siê do korytarza prowadz¹cego do innej czêœci budynku.
22 - Część III - Rozdział 5 | Opis przejścia Max Payne - Max Payne - poradnik do gry
22. Detonuje ³adunki i wchodzê do drzwi na koñcu.