Regulamin Główny Regulamin Forum Regulamin Abonamenty Regulamin SMS Polityka Cookies

Regulamin płatności SMS na GRY-OnLine

§ 1. Postanowienia ogólne:

Dostawcą usługi SMS jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul.Królewska 16, ,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253675, kapitał zakładowy 500 000 zł – opłacony w całości, telefon: 22 312 18 52 email reklamacje@digitalvirgo.pl, przy czym usługa realizowana jest na potrzeby innych podmiotów, które są współorganizatorami Serwisu. Porozumiewanie się z Użytkownikiem będzie następowało w drodze mailowej, przy czym kontakt powinien dotyczyć wyłącznie nie otrzymania wiadomości SMS z kodem. Pozostałe reklamacje należy zgłaszać zgodnie z procedurą opisaną w par.3 ust.2.

1. W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od klientów wiadomości SMS z określonymi kodami odpowiadającymi usługom oferowanym przez Współorganizatorów.

2. Czas trwania Serwisu jest nieokreślony.

3.Serwis dostępny jest dla klientów na terenie całego kraju.

4. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, która uprawniona jest do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (T-Mobile, Heyah, Tak Tak, Plus, Simplus, Sami Swoi, 36.6, Orange, Orange Music, Orange POP, Nowe Orange Go, Play, mBank mobile, myAvon, MNI, Mobilking, Carrefour Mova, ASTER Sp. z o.o, Cyfrowy Polsat, Netia, tuBiedronka, GaduAIR.).

5. W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a identyfikacja klientów Serwisu będzie dokonywana jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego wysłano SMS (numer MSISDN).

§ 2. Główne zasady Serwisu

1. Korzystać z Serwisu może osoba, która wyśle w okresie funkcjonowania Serwisu SMSa o treści GOL pod numer Premium 77464 (przy usłudze pobrania poradnika do gry w formacie e-pub lub PDF) lub 7936 (przy usłudze zakupu abonamentu dostępowego na okres 7 dni) z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest uprawniona (opłata za wysłanie SMSa 8,61 zł dla numeru 77464 i 11,07 zł dla numeru 7936 we wszystkich sieciach telefonii komórkowej). Podane ceny zawierają podatek VAT. By włączyć daną usługę wystarczy wysłanie jednego, poprawnego SMSa – zatem podane wyżej ceny są cenami całkowitymi za daną usługę.

2. W odpowiedzi system będzie wysyłał do 15 minut (ale zwykle w ciągu kilku sekund) kod dostępowy upoważniający do skorzystania z usługi odpowiadającej przysłanej przez użytkownika komendzie. Każdy kod dostępowy będzie wykorzystywany w usłudze tylko jeden raz. Otrzymanie kodu stanowi potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Głównym Serwisu GOL.

3. Kody dostępowe do usługi będą 6-cio znakowe zawierające małe litery alfabetu łacińskiego i cyfry.

4. Kod dostępowy ważny jest przez 90 dni od daty zamówienia przez użytkownika.

5. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu dostępowego. W przypadku błędnie wpisanej treści SMS, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

6. Użytkownik może przerwać korzystanie z usługi i wznowić je w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia kodu pod warunkiem, że w momencie wprowadzenia kodu był zalogowany na wortalu GRY-Online

7. Korzystanie przez użytkownika z materiałów i treści udostępnionych w ramach serwisu SMS odbywa się w oparciu o Regulamin Główny Serwisu GRY-ONLINE lub w oparciu o inne zasady licencyjne wskazane w stosownych hiperłączach

8. Użytkownik wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po wysłaniu SMSa, co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy

9. Numer telefonicznej infolinii dla klientów GRY-OnLine S.A. 12 626 12 50 w.24

10. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez osobę, korzystającą z Serwisu, z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało wysłane zgłoszenie.

2. Reklamacje działania Serwisu można składać pod adresem e-mail: uwagi@gry-online.pl.

Reklamacje będą rozpatrywanie niezwłocznie, według kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na adres email, z którego została wysłana reklamacja.

3. Wysyłając zgłoszenie do Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Głównego oraz Przepisów szczególnych Serwisu GOL, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności Organizatora za dostarczenie usługi bez wad.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 08 stycznia 2014 roku